POLITYKA PRYWATNOŚCI

STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW RYNKU
ZABAWEK I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH FUNTECH

Polityka prywatności obowiązująca w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Rynku Zabawek i Artykułów Biurowych „FUNTECH” (dalej: „FunTECH”) skierowana jest do Użytkowników korzystających lub zainteresowanych korzystaniem z usług FunTECH, dotyczy ochrony danych osobowych a także określa sposób ich gromadzenia i wykorzystywania, prawa i obowiązki „klienta” oraz zabezpieczenie jego danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rynku Zabawek i Artykułów Biurowych „FUNTECH”, ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska (21-500) (dalej: „FUNTECH”),  NIP: 537-263-75-06 REGON 366972797

Podstawowe pojęcia

DANE OSOBOWE– rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę.

PRZETWARZANIE DANYCH– rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

USŁUGODAWCA – rozumie się przez to Administratora Danych Osobowych w związku ze    świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.funtech.org.pl

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: www.funtech.org.pl

Gromadzenie informacji

 1. Przeglądanie serwisów administrowanych przez Usługodawcę odbywa się anonimowo, bez konieczności podawania swoich danych osobowych.
 2. Podczas korzystania z serwisów administrowanych przez Usługodawcę automatycznie gromadzone są informacje tj. adresy IP (protokół internetowy) komputerów, typ przeglądarki i system operacyjny użytkownika, które wykorzystywane są do celów utrzymania i usprawnienia jakości i integralności strony. Do zbierania powyższych danych może być wykorzystywana standardowa technologia zwana „plikami cookies”.
 3. Podmiot stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Uczestnika. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Uczestników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików „cookies” w celach:
 4. zapamiętania informacji o Użytkowniku;
 5. podnoszenie jakości obsługi oraz świadczonych usług;
 6. poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Produktów;
 7. umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usług i treści dostępnych za pośrednictwem stron do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników;
 8. opracowywania  ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron;

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego bądź nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z serwisów administrowanych przez Usługodawcę, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z przeglądanych stron, w tym z Usług.

Wykorzystywanie danych

 1. Usługodawca za pośrednictwem administrowanych przez siebie serwisów może wykorzystywać dane osobowe do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą Użytkownik zawiera z Usługodawcą poprzez uzyskanie dostępu do serwisów administrowanych przez Usługodawcę, w tym do dostarczania klientom i partnerom biznesowym produktów/usług zamówionych za pośrednictwem serwisów administrowanych przez Usługodawcę. Przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia przez Użytkownika umowy lub skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę odbywa się na podstawie art.  6 ust 1 lit b RODO.
 2. Ponadto, Usługodawca może wykorzystywać informacje Użytkowników w szczególności, aby pomóc w zrealizowaniu transakcji lub zamówienia, do kontaktu z klientem, dostarczania produktów/usług, wystawiania klientom rachunków za zakupione produkty/usługi ), przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników a także w celu zapewnienia ciągłej obsługi i wsparcia.
 3. Administrator zbierający dane Użytkowników w celu realizacji usług oferowanych przez Usługodawcę, przekazuje dane Użytkownika podmiotom dokonującym dostawy lub podmiotowi trzeciemu realizującemu płatności za Zamówienie, a także innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia produktów/usług bądź reklamacji na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zgodnie z art. 28 „RODO”, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności.

Dane osobowe zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym (art.  6 ust 1 lit c RODO). Dane osobowe mogą być wykorzystane również,  do  ewentualnego ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń (na podstawie art.  6 ust 1 lit b RODO w związku  z art.  6 ust 1 lit  f RODO) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa  takich jak przepisy prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości (na podstawie art.  6 ust 1 lit b RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników w oparciu o udzieloną zgodę, Usługodawca przetwarzał będzie dane osobowe do czasu jej wycofania, na podstawie art.  6 ust 1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje, w granicach określonych przepisami prawa, uprawnienie do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu  w tym profilowaniu jej danych osobowych.

Usługodawca informuję, iż dane osobowe użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Usługodawca nie będzie przekazywał danych osobowych do Państw trzecich.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z przysługujących praw będą mogli Państwo skontaktować z Usługodawcą – adres: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rynku Zabawek i Artykułów Biurowych „FUNTECH” ul. Sidorska 117b, 21-500 Biała Podlaska.

 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Usługodawca oraz podmioty trzecie jako administratorzy danych osobowych stosują odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem, ograniczając dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umów łączących Administratora z Użytkownikiem.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika oraz upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usprawiedliwionych statutowych celów Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o korzystaniu z jego Konta Użytkownika przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez Usługodawcę.

Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku dokonania znaczących zmian w niniejszej Polityce prywatności Usługodawca udostępni informacje o tym fakcie za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczonego w serwisie internetowym administrowanym przez Usługodawcę.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

W związku powyższym informujemy w jaki sposób będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe w trakcie obowiązywania ww. Rozporządzenia

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych będzie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rynku Zabawek i Artykułów Biurowych „FUNTECH”, ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska (21-500) (dalej: „FUNTECH”)

Informację na temat przetwarzanych przez Pandę Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących praw można uzyskać za pośredni praw można uzyskać w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Sidorska 117B, 21-500 Biała Podlaska
– przez e-mail: biuro@funtech.info.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez FUNTECH
1/ W zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług (art. 6 ust 1 lit a RODO), w szczególności:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
• kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

2/ W celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na FUNTECH (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celach podatkowych i rachunkowych np. w celu wystawienia faktury VAT, tworzenia rejestrów związanych z RODO;

3/ W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu FUNTECH (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:
• informowanie Pani/Pana o ofertach i nowościach;
• prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług FUNTECH lub usług bądź towarów osób trzecich;
• kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
• przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
• obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi handlowemu Pandy lub przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; ( w związku z art. 6 ust 1 lit a RODO)
• prowadzenie analiz statystycznych oraz archiwizacja;
• archiwizacja danych;
• dane wizualne (monitoring)l

4/ Przetwarzanie danych osobowych w celu na który Pani/Pan wyrazi zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, nowych produktach, w których Pani/Pan może wziąć udział;
• przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym w celu wysłania do Pani/Pana newslettera z informacją handlową;

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych przez FUNTECH.

1. W zakresie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
• trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
• 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
• 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie zamówienia, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
• 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;
• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

2. Okresy w latach liczymy od początku roku następnego po roku kalendarzowym , którego dane zbiory dotyczą, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
• Podmioty którym FUNTECH powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania w związku z prowadzoną działalnością;
• Podmiotom i organom, którym FUNTECH jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo wycofania zgody przysługuje w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO lub art. 9 ust 2 lit a RODO.
b. Prawo dostępu do danych osobowych. Osoba której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane FUNTECH przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii.
c. Prawo żądania sprostowania danych osobowych. Może Pani/Pan żądać sprostowania swoich danych osobowych, bądź zwrócić się do Pandy z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych danych, bądź uzupełnienia błędnych danych osobowych.
d. Prawo żądania usunięcia danych osobowych. Może Pani/Pan żądać usunięcia danych w sytuacji; gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust 2 RODO wobec przetwarzania;
• cofnęła Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust 1 lit a lub art. 9 ust 2 lit a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega FUNTECH
Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadkach przewidzianych w art. 17 ust 3 RODO.
e. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pan/Pani jest do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji gdy wystąpią przesłanki przewidziane w art. 18 RODO, tj.
f. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO)
g. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Pani/Pan ma prawo otrzymania od FUNTECH swoich danych osobowych, w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi lub żądania aby Stowarzyszenie FUNTECH przesłało Pani/Pana dane osobowe do innego administratora. FUNTECH zrealizuje żądanie jeżeli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
h. Prawo wniesienia skargi do organu. Osoba której dane dotyczą uprawniona jest do złożenia skargi do Organu Nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego
FUNTECH nie będzie przekazywał danych osobowych do Państwa trzeciego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).